onsdag den 1. juni 2016

Bestyrelsesmøde 01-06-2016

Tilstede Marc, Kristian og Klaus

Det blev enstemmigt vedtaget at Klaus forstætter som bestyrelsesformand.

Der er indhentet tilbud på en låge til trappen, pris 9.250. Det blev aftalt at gå videre med montering af lågen.

Gulvet i elevatoren ved porcelænstorvet er blevet lavet.

Der rykkes for årsregnskab for Spinderiet.

mandag den 27. april 2015

Bestyrelsesmøde 27.04.2015

Til stede: Marc, Klaus og Anders
Referent: Anders

Bestyrelsens beretning blev færdiggjort.

Marc kontakter Datea vedr. fordeling af de sidste udgifter til 5-års gennemgangen.
Anders T, Louise O, Marc V, Claus J, Anders K skylder jf. opgørelse fra Poul Meldgaard; se Claus J mail af 28/3-15. Dog er angivelse af kr. 2000 ikke korrekt for Anders K, men kr. 500, som øvrige. De resterende kr. 1500 hører til foreningen ifm. afhjælpning af  problemer med kloakfaldstammer.

Der løber vand ned fra ovenlysvindue Ved Ovnhallen. Marc kontakter Claus Christoffersen.

Affaldsskaktnøgle til Ved Ovnhallen 1. sal bør sidde permanent i lågen. Marc kontakter Claus C for dette.

onsdag den 11. marts 2015

Bestyrelsesmøde 11.03.2015

Tilstede: Klaus, Marc, Anders
Ref. Anders

Årsrapport for 2014:
- Fællesbidrag er steget pga. at varmeomkostninger er trukket ud af varmebudgettet og lagt på fællesbidraget.
- Årsrapporten gennemgået og godkendt.

Budget 2015:
- Budgette gennemgået og godkendt.

Generalforsamling datoforslag d. 29. april kl. 19. Klaus underretter Julie, Datea, om dato og laver udkast til dagsorden - bl.a. punkt med tagterrasse over Ovnhallen 3, 4. th.

******

søndag den 8. marts 2015

Bestyrelsesmøde d. 08.03.2015

Tilstede: Klaus, Marc, Anders
Ref. Anders

Klaus fremsender datoforslag for generalforsamling til Datea - uge 18 eller 19.

Møde for gennemgang af regnskab og budget aftaltes til onsdag d. 11.03 kl. 20 hos Anders.

Faktura for elevatorreparationer sendt tilbage til Datea med afklarende spørgsmål. Betingelser for tilkald af elevatorfirma skal diskuteres med Datea - vi får bl.a. mange tilkaldetillæg/gebyrer.

Anders rekvirerer låsesmed til reparation/udskiftning af lås fra P-kælder til Porcelænstorvet 1.

*****

lørdag den 29. november 2014

Bestyrelsesmøde d. 05.11.2014


Tilstede: Klaus, Marc og Anders
Referent: Anders

5 års gennemgang - afslutning
I forbindelse med afslutning af 5 års gennemgangen, har Poul Meldgaard udarbejdet et udkast til afslutningsrapport, som dokumentation for udførte, afviste og manglende arbejder.

Dette udkast er blevet kommenteret (se evt. mail fra bestyrelsen til Claus Jeberg af 05.11.2014) og Claus Jeberg sender kommentarerne til Poul snarest. Hovedpunkter i kommentarerne drejer sig om;

-          er vaccumbund og topdæksler på afløb fra tage etableret jf. ”Generelt punkt 5”?
-          Der kommer vand ind gennem væggene i kælderen (teknikrum 4). Dette er dog ikke anført som en 5 års mangel, da den ikke kunne ses på daværende tidspunkt, og derfor er der nok ikke noget at komme efter her.
-          Revner i trappe i ”højhuset” var der ikke for ca. 3 år siden. Derfor var de der heller ikke ved 1 års gennemgangen (som dog ikke kan dokumenteres).

Vi forventer derefter en endelig afslutningsrapport.

Faldstammer stoppet
Claus J beder Poul om at fakturere 2 af timerne specielt til Dades/Datea pga. forbrugt tid på faldstammer i Jysk. Faldstammerne har været stoppede. Der har været konstateret forkert fald på de vandrette faldstammer i Jysk. Dette er oprettet af Datea, som oplyser, at omkostningerne hertil er ca. 45-50.000,-. Ud af dette beløb er det med Datea aftalt, at EBF Porcelænstorvet betaler ca. kr. 5.000,-, da nogle af problemerne kom fra klude i afløbssystemet – og disse kan kun komme fra lejlighederne.

Opførelse af skur hos Jysk
Jysk har efterspurgt vores godkendelse til opførsel af skur i Fajancegade. Denne godkendelse er tidligere givet Jysk via mail, men de har ikke fået byggetilladelse af Kbh. Kommune, hvorfor de igen beder EBF Porcelænstorvet om en skriftlig godkendelse (selv om de allerede har fået vores tilkendegivelse).

EBF Porcelænstorvet tager henvendelsen fra Jysk med på EF Spinderi medlemsmøde 18/11, da det er EF Spinderiet som principielt skal give accept af opførelsen af skur. Klaus har informeret Dades i mail af 05.11.2014.

Medlemsmøde i EF Spinderiet
Regnskabet for EF Spinderiet for 2013 og budgettet for 2014 blev gennemgået og bestyrelsen kan godkende dette på medlemsmødet d. 18/11-14.

EBF Porcelænstorvets kvartalsregnskab
Rapporten udviser et underskud på kr. 7.285, hvilket er en negativ afvigelse til budgettet på kr. 8.785.
Under renholdelse er der en positiv afvigelse på 10.896 kr., dette skyldes primært snerydning.
Drift af elevator er blevet dyrere end budgetteret, dette skyldes at alle reparationer af elevatoren jf. mail af den 2. maj; er bogført på drift af elevator.
Der er i perioden brugt 13.457 kr. mindre til vedligeholdelse end budgetteret, jvf. dog vores bemærkninger i afsnittet ovenfor angående elevator.
Foreningen har i perioden haft udgifter til 5 års gennemgang på 12.289 kr., dette har foreningen ikke haft budgetteret med.

Kvartalsregnskab 2014 er gennemgået og fundet ok.


fredag den 3. januar 2014

Bestyrelsesmøde d. 3. januar 2014

Tilstede:
Marc, Klaus, Anders
Referent: Anders

Generalforsamling afholdes d. 27. marts 2014. Julie indkalder.

Det er kun Anders Tingholm, Marc W, Claus J og Anders K som har indsigelser til 5 års gennemgangen.
Alle der har udeståender skal selv kontakte MTH's Morten Dunch, tlf. 22709102, mail: msd@mth.dk.
Klaus har skrevet til Anders T.

Mht. fællesarealer kontakter Claus Poul for møde.

Anders kontakter Claus Christoffersen for reparation af flugtvejsdør i kælderen. Døren hænger.

Anders køber vingave til Claus Christoffersen og Brian vicevært for ca. kr. 300 pr. mand.